White lump series_ installation view

White lump series_ installation view

Year 2016