White lump series_installation view

White lump series_installation view

Year 2016